????? >????????????????????? > ??

?????????????????????

?????????????????????????????????Saavik??????????????????????????????Saavik??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????

??????,????????,??,???????????????,?????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????,???????????????????????????,12?????????????,????,??????????,?????????48????,??,???

""?????"???????????????????????????""?????"??????????3?16???,??1968?,???????????????????,?????,????????,??????????????????,????,?????????Pinkville?????????????????????????,????,?????????

????????????????????????????????,?????????,????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????;??????????????????????,??????,????,??????????????????????????,?????????????,15?20?????????????????,?????,??????????,????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????,12??????????,????????????,????

???????,?????,???????????????????????Thuan?????????????,????,???????????????????????????Thuan??,??????,?????,????,??????????????????????????????????????????????,?????????,????????????????????????;??????????????????????????,???????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????RHA???????????????????????????????????????52?????????????????????????????????????????????????????????????????

??????,?????????????????,???????????????????????,??,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Saavik????????????????????????????????????????????????????????????????

??????,?????,???????????????????????????????????????????????????,????????????????,???????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????,??????????????????,???,?????,????????????????????,????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????,?????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??,???????????,?????,?????,????????????,?????????,?????????Fs?????????????????????????,?????????,????????????

????????????Saavik??????????????????????????????????????????????????????????????????????1960?????????????????????????????:?????,???,????????,???,??,?????,????,?,?????,?????,??,????,??????????????,???????????????????????????,??????????????????????????,??????,??????????????

?????????????????????,????????,?????????????????????????,????????,??????????????????????????,????,????,??????;?????,??????,?????????????,??,??????????????,???????(rahamanut???????????????),????rehem/???(????)???????????????????????????????????????????,?????????

??????,?????;????????????????????????????,?E?O???????????????,?????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????Kirk?????????????????????????????????????????????????1900????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1903??1904??????????????????????????????????????1939????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????